17.04.2023

Muddringsarbetet och bryggleveranserna beställda

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy har beställt muddringarna av det västra området i kyrkbyns småbåtshamn av Suomen Vesityö Oy och bryggleveranserna av Marinetek Finland Oy.

De nuvarande bryggorna rivs och ersätts med hållbara och högklassiga tungpontonbryggor i betong. De nya bryggorna kommer att sträcka sig cirka 200 meter ut från stranden. Den förstorade hamnen muddras till ett djup på 2,5 meter (farledsdjup + 10 cm). Farlederna in till Ingå kyrkby från öst och väst har ett officiellt djup på 2,4 meter och ett tekniskt lodat djup på 3 meter.

Muddringen inleds i början av september

Muddringarna inleds 1 september 2023. Muddringsmassorna uppgår till cirka 29 000 fastkubikmeter och de kan dumpas i havet.

Arbetet har delats upp i olika skeden. De yttre områdena, där det inte finns bryggor, muddras först. Det andra skedet påbörjas med att de gamla bryggorna avlägsnas med start 15.10.2023, varefter muddringsarbetena på området slutförs inom november.

Den detaljerade planeringen av Marineteks konstruktioner har redan påbörjats. Produktionen av de tunga pontonbryggorna inleds i början av juni på fabriken i Vanda. Ingå Marinas förnyade bryggor och hamnutvidgning är Marineteks största beställning i Finland. Beställningen omfattar cirka 1 000 bryggmeter. Helheten består av 52 stycken 3 eller 4 meter breda tunga betongpontoner av varierande längd. Därtill skyddas hamnen av en stadig 100 meter lång och 3,5 meter bred vågdämparbrygga.

Installation av bryggorna påbörjas hösten 2023

Pontonbryggorna levereras till Fiskehamnen under hösten 2023, varifrån de flottas till kyrkbyns hamnområde. Förankringen av bryggorna pågår så länge isläget tillåter. Under hösten levereras också bland annat mammut- och båtbommarna, kättingarna och ankarvikterna till ett ingärdat och bevakat område på parkeringsplatsen på hamnens västra sida.

Installationsarbetet fortsätter genast när isläget tillåter våren 2024 och utförs av Marineteks underleverantör Suomen Vesityö.

De nya bryggorna tas avtalsenligt i bruk cirka fem veckor efter islossning. Det betyder att båtarna kan angöra sina platser i början av juni.

Tilläggsuppgifter: info@ingamarina.fi