Ordningsregler för Ingå kyrkbyns hamnområde

 • Vinterförvaringsperioden är 30.9–15.6.
 • Elen är påkopplad på vinterförvaringsområdet 30.9–31.10 och från påskhelgen fram till 15.6.
 • Under vinterförvaringsperioden får båtar (och båtuppläggningstillbehör) endast förvaras på de för ändamålet anvisade platserna mot en vid tidpunkten gällande avgift.
 • Det är förbjudet att förvara båtar på de för ändamålet reserverade platserna utanför vinterförvaringsperioden.
 • Båtarna ställs i vinterförvaring i god ordning.
 • Det är förbjudet att bo i en båt på vinterförvaringsområdet.
 • Båtägarens namn, båtens namn och registernummer ska finnas synligt på båten, presenningen eller ställningen under vinterförvaringen.
 • På vinterförvaringsområdet får utföras endast mindre årliga underhållsarbeten som inte orsakar olägenheter för andra båtar på det ifrågavarande området. Större arbeten ska utföras på en annan lämplig plats.
 • För att området ska kunna underhållas ska ställningar och trailers föras till en separat anvisad sommarförvaringsplats för tiden 15.6–15.9.
 • Målfärg och annat avfall som uppstår när båtar underhålls, tvättas, rengörs eller skrapas ska samlas upp och föras bort.
 • Båtar får inte tvättas med lösningsmedel som innehåller kolväte.
 • Vattenytan kan stiga på vinterförvaringsområdet. Båtägarna ska beakta detta vid uppläggningen av båt. Kommunen ansvarar inte för skador som orsakats under vinterförvaringsperioden.

Olovlig förvaring av båt eller båtuppläggningstillbehör på kommunens mark- eller vattenområden:

Kommunen har rätt att på ägarens bekostnad och ansvar flytta bort och förvara båten eller trailer
på en för ändamålet reserverad plats i vattnet eller på land om:

 • Båten ligger på en plats som hyrts av någon annan.
 • Båten/trailern är utan tillstånd på båthamnsområdet eller på något annat land- eller vattenområde som ägs av kommunen.
 • Båten har fästs dåligt och den förorsakar skada antingen för den bredvidliggande båten eller för båthamnens anordningar eller den på annat sätt stör hamnverksamheten.

Om man på grund av ovannämnda orsaker blir tvungen att flytta bort båten/trailern, informeras
ägaren om detta och båten överlåts till ägaren mot en ersättning som fastställs enligt en taxa som
tekniska nämnden fastställer separat.

Kommunen kan bortskaffa eller sälja båtar och material som inte lösts in efter sex månader efter att
ägaren har informerats om att de flyttats till lagringsområdet.

Kommunen svarar inte för skador som orsakats båtar/trailers som flyttats till lagringsområdet.
För båtar som utan tillstånd förvaras på båthamnsområdet och kommunens land- eller vattenområde
tillämpas strafflagens 28 kap. 11 § (besittningsintrång).

Avgifter:

 • Båtar, trailers eller uppläggningstillbehör som förvaras utan tillstånd flyttas till kommunens lagringsområde på ägarens bekostnad.
 • Förvaringen på kommunens lagringsområde kostar 75 €/påbörjad månad.